„Автомагистрали Черно море“ АД ще изгражда третата клетка на Регионалното депо за битови отпадъци

Заместник-кметът и изпълняващ функциите Кмет на Община Разград Добрин Добрев и изпълнителният директор на „Автомагистрали Черно море“ АД Ярослав Христов подписаха на 15 август договор за изпълнение на обществената поръчка с предмет „Изграждане на трета клетка на обект: „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян“.

Процедурата се проведе от Община Разград след като Общото събрание на „Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион  Разград”, в което участват седемте общини от Лудогорието, упълномощи Кмета на Община Разград да проведе обществената поръчка.

YouTube

В нея оферти подадоха общо четири фирми. Комисия определи като най-добро предложението на „Автомагистрали Черно море“, то е на стойност 5 424 247,47 лв.

Съгласно изискванията на обществената поръчка се предвижда третата клетка да се изгради на площ 34,4 дка в местността „Олян Бурлук“ в землището на Разград, непосредствено до първата и втората клетка на сметището. Полезният обем на новата клетка за депониране е 550 000 куб.м., което е повече от първа и втора клетка взети заедно, те са с общ обем 450 000 куб.м.

За оформяне котлована на клетка 3 и съпътстващите съоръжения от Регионалното депо трябва се извършат общо 150 000 куб.м. изкопи. В проекта са включени и необходимите съоръжения за продължаване на експлоатацията на Регионалното депо – Разград – нов ретензионен басейн за инфилтратни води, дренажна система, газоулавяща и газоотвеждаща система на новата клетка 3 и връзка със съществуващите съоръжения от газовата система на Регионалното депо – І ви етап, охранни канавки, продължение на поясните канали, оросителна система и други.

По договор срокът за изграждане на третата клетка е 533 дни, като г-н Христов увери заместник-кмета Добрин Добрев, че ще се положат усилия дейностите да се извършат в по-кратък срок.

Третата клетка е със срок за експлоатация между 24 (реалистичен сценарий) и 33 години (оптимистичен срок).

Очаква се темповете за запълването й да са значително по-бавни от първа и втора клетка, тъй като междувременно Община Разград стартира и изграждането на компостираща и сепарираща инсталации на Регионалното депо за отпадъци в Разград, в които ще се третират и оползотворяват предварително част от отпадъците, преди да се депонират на сметището.

Финансирането на проекта е със средствата от внесените отчисления от общините от Разградска област в РИОСВ-Русе по реда на Закона за управление на отпадъците.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе