КЕВР проведе открито заседание за цената на природния газ за септември

На открито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране в специализиран състав „Енергетика“ обсъди доклад във връзка с внесеното на 11.08.2022 г. заявление на „Булгаргаз“ ЕАД за утвърждаване на цена за месец септември 2022 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на институциите докладът беше публикуван предварително на интернет страницата на регулатора.  В откритото заседание участваха изпълнителният директор на Булгаргаз Деница Златева и представители на ръководството на дружеството.

 След анализ, изготвен въз основа на представените от „Булгаргаз“ ЕАД данни и документи и след направени изчисления съгласно ценовия модел, в доклада на КЕВР се предлага цената на природния газ от 1 септември 2022 г. да бъде в размер на 315,61 лв./MWh  (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). За предходния месец август утвърдената от регулатора цена е 297,89 лв./MWh.  

YouTube

Окончателната цена за м. септември ще бъде утвърдена от регулатора, след като на 1.09 „Булгаргаз“ внесе актуални данни, формиращи цената на природния газ.

Предложената цена включва цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ за дейността „обществена доставка“, както и компонента по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на „Булгаргаз“ ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище „Чирен“ в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.  

При утвърждаването на цената на природния газ КЕВР отчита заявените прогнозни количества природен газ за вътрешния пазар, осигурени от следните източници за доставка: по договор за доставка с азербайджанската компания и споразуменията към него, договори за доставка на втечнен природен газ /LNG/, както и планирани доставки на количества, закупени чрез търг „тип аукцион“ на платформата на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД.  В заявлението на „Булгаргаз“ се посочва, че договорените количества природен газ, надвишаващи заявките на клиентите за м. септември 2022 г., ще бъдат нагнетени в ПГХ „Чирен“.

На откритото заседание изпълнителният директор на „Булгаргаз“ ЕАД Деница Златева заяви, че според разчетите на дружеството очакванията са цената на газа за м. септември да бъде по-висока от  подадената цена в заявлението на дружеството от 11.08.2022 г. Причината за това е, че от тази дата досега цените на международните пазари са нараснали допълнително със 17%. Тя прогнозира, че очакваното увеличение ще бъде в по-малък размер, тъй като на проведените на Газов Хъб „Балкан“ търгове тип аукциони са постигнати конкурентни цени за доставки на количества природен газ.

„Булгаргаз“ полага всички усилия за осигуряване на добра цена за м. октомври като основен фактор за това е очаквания старт на интерконектора „България-Гърция“, по който ще се доставят пълните количества до дългосрочния договор с Азербайджан“, заяви Деница Златева. Според нея това ще позволи цената за българските потребители да бъде намалена и да бъде на нивата на природния газ за м. август. Същевременно“Булгаргаз“ предприема необходимите стъпки за осигуряване на всички количества по сключените договори за доставка до края на тази година и по Програмата за освобождаване на количества през 2023 г. Дружеството ще участва в търговете на терминала Ревитуса за резервиране на слотове и за регазификация през 2023 г., с което да се гарантират бъдещи доставки на втечнен природен газ.

 Председателят на КЕВР доц. Иван Иванов посочи, че усилията за овладяване на цените са до голяма степен функция на цените на международните пазари, където през последните дни котировките са достигнали до 339 евро/MWh, а днес се движат около 278 евро/MWh. Според него независимо от тази неблагоприятна международна конюнктура постигнатите цени на проведените аукциони на Газов Хъб „Балкан“ действително са доказали възможността за осигуряване на изгодни доставки на природен газ. Той подкрепи категорично усилията на обществения доставчик за провеждането на такива търгове и изрази становището, че тези количества, заедно с количествата от Азербайджан и доставките на втечнен природен газ, осигуряват изгодни цени за българските потребители.

В съответствие с изискванията на нормативната уредба на 1.09.2022 г. „Булгаргаз“ ще внесе в КЕВР актуални данни, формиращи цената на природния газ за м. септември, отчитащи котировките на газа на международните пазари, актуалния валутен курс за месеца, както и финалните условия по договори за доставка с търговци на природен газ.  След като бъде анализирано от  експертите на Комисията същия ден регулаторът ще приеме решение, с което ще утвърди цената за месец септември 2022 г., по която „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Откритото заседание беше излъчено онлайн на интернет страницата на КЕВР. Видео от заседанието е достъпно на този линк.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе