Проекти в община Исперих подкрепят предприемачеството и социално-икономическата интеграция

Местната инициативна група (МИГ) – Исперих изпълнява многофондова Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР), в която са предвидени…