Д-р Надие Карагьозова дискутира въпроси свързани с детската агресивност с един от водещите психолози в България

Доктор Надие Карагьозова дискутира въпроси свързани с детската агресивност с един от водещите психолози на страната Анет Маринова. Как изглежда…

Надие Карагьозова с награда „Граждански принос“ от „Полицай на годината“

Секретарят на МКБППМН (Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни ) – Кубрат г-жа Надие Карагьозова…